Archive for the ‘Uncategorized’ Category

బ్రతుకెమన్నా మనకు పరిచిన తివాచీ?

April 16, 2016

బ్రతుకెమన్నా మనకు పరిచిన తివాచీ?

పొద్దున్నె లెవడానికి పెట్టకు పేచీ! అదుగో కొట్టింది తలుపు లచ్చి..

మళ్ళీ మళ్ళీ మోగిందీ అలారం తొ వాచి

రామాయణ మహా భారతాల్లొ కూడ ఒక పేజి

బ్రతుకు పుస్తకం లొ ప్రతి రోజు ఒక పేచీ!

 

లేవగానె వుంటుందా నోరు శుచి అజీర్తి వుంటే ఆ రోజంత అరుచి

రాత్రి జిహ్వ చాపల్యనికి పొద్ద్దున్నె ఎం లాభం వగచి !

తగదురా నిద్ర తొ లాలుచి, లేట్ నైట్ “లైక్స్” తోనె వచ్చిందీ ఈ పేచి,

బువ్వ పెట్టవు ఈ ఫెస్ బుక్, ట్టిట్టర్ల పిచ్చి!!

గూడు వెచ్చదనం లొ గువ్వతొ ఆదమరిచి, గువ్వ పిల్లల అక్కున చేర్చి, కళ్ళు చెమర్చి…

ఉద్యుక్తుడవ్వవో కదనానికి సవ్య సాచి!

Advertisements

Change India? Change Young Minds!

August 5, 2009

Its pathetic scene of a family who is spending hard earned money at getting professional degrees and still not seen growth, and severly depending on others to survive and not self sustained.

Is that sound similar to a neighbourhood family or ourselves in the mirror?

The same with my beloved country too!!

Country spend lakhs of subsidized money on a certain technology professional like Mechanical, Eletrical, Electrionics, after getting a degree he is going to learn some crash course of basic IT tool and stand in the lines of Hitech city for white collar clerical jobs…

Country should get it returns back by putting knowledge into innovation and enterpernurship by the young professionals. The one of the point of View is Young minds, though they are spirited by thoughts of innovation, they are scared of risks in life!
There are risks in the life as and when you come out of the comfort zones, they need right motivation to go chase the dreams rather than living a medicore life…
Our Course Curriculum or Extran Curriculum or environment are not focusing on that…..
As part of this initiative, We have plans to conduct some inspirative sessions – How to Chase Dreams and achieve Success – especially targeted to Degree and engineering professional colleges to make them understand how important to live a life by going after dreams, and build the nation!!
JAI HIND

HOW SAFE ARE WE IN COMPANY CABS?!

July 23, 2009

Most of the Indian IT individuals prefer Cabs to avoid the traffic hassles. but how safe are we in the cabs?

I heard the news of IT individuals run into accidents due to rash driving by the cab drivers. The point is not to focus on cab drivers, but a rash driver. Most of the rash cab drivers either do not follow traffic rules for e.g. overtaking on Left, changing lanes without signals, not keeping distance with high speed, high beam lights, wavy nature of driving.

Administration of the companies should mointor that the cabs have proper head lights, vehicle has gone under regular maintainance and pollution check by the contractors.

Also, clear mentioning of “How am I driving?” stickers with phone number to make sure that any rash driving would be informed to authorities.

I know one of the colleague who dont let the Cab driver to go more than 60Km/hr especially in night… Nice tab on the safety,as we all realize each cab carries highly valuable IT individual life – Present and at the same time future of our IT business.

Guys, dont let cab drivers go mad or egoistic on the roads and you can gently warn them as they might be good friends of you by now!

Individuals also should not rush the driver for speedy rides, which could be dangerous to all.

Lets have safe roads, a bright future ahead!!

Dharmo Rakshathi Rakshitha:

February 11, 2009

If we save our dharma, we are in turn protected by our dharma… This line applies to whole humanity irrespective of country, religious beliefts.

As we need to do our dharma(  practice of principles ), Environment around us watch, observe, follow, So, As others follow principles, we are protected.

It can start from house hold chores, we share home responsibilities as we start our day, our family members tend to support, our kids tend to learn and practice the principles what we have embedded in culture.

As Gandhi also said, People watch, laugh and they realize to follow… with our persistence and persevearance of practicing principles. Its nature of unmatured individual to go away from this line, have some wins and drastic repression… ultimately if they want peace in their mind, they have to come to path of Dharma…

Any issue on this earth is solved by practice of right priniciple, In these times, Its unfortunate that we dont have leaders to show us right path(s). We dont have courage to follow the right path, as people tend to distract that we will loose the speed of the growth…or failures or odds!!

Either it is water scarcity, or traffic issues, or terrorism… we forgot to protect our dharma, like we dont care about the water leaks in our home itself or around the environment, we dont follow traffic rules, we dont take care of under previleged as they need our support for their education, livelihood, we exploit our environment as much as possible, but wont have time to plant a tree or save it!!

Whatever degree of following of principles will  lead to that much level of clarity and purity in the society…that clarity in turn protecting us, will continue to protect us…

so, Immediate attention to practice of dharma of saving water and bringing awareness around us will eventually solve the issue,

With Love,
Inspired Indians

Veli tho poyedaaniki – Guns daaka teeskocchukokandi.. Cast your Vote!!

February 9, 2009

Goti tho poyedaaniki, goddali daaka enduku? ane proverb teeskoni

Velitho poyedaaniki (Show the index finger and dot on it (.) ), Machine gun vaddu!!

The index finger can prick out the corruption, Cast your Vote

The index finger shows the direction, dont miss your vote!!

If you dont use this (index) finger right way, what remains in future is Middle finger!!  ( A little awareness about US lingual gets the idea)

Everyday is f’king business, if you like it then only go ahead!!

We think so and so door is not opening when it comes to difficulties, All doors are not same size and strength, to break them each needs a different energy levels>>> !

Ever

Thanks